Franchising – príďte s nami rozbehnúť svoje podnikanie!
Slovak Business Agency

mer. 14/03/2018 de 9h00 à 13h00

Fuseau horaire : Prague (GMT+01:00)

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava
Slovakia
(Podujatie pre podnikateľov)
Franchising ako výborná cesta k podnikaniu! Príďte sa oboznámiť s dôležitými informáciami o franchisingu a rozbehnite svoje podnikanie týmto smerom! Podujatie povedie skúsený odborník Marián Paták, ktorý založil a rozvinul vlastný koncept realitnej siete.
Čo sa dozviete?
1. Čo je franchising – Základné pojmy a vzťahy vo franchisingu
2. Ako si vybrať správny franchisingový koncept
3. Prevádzkový manuál, výber ľudí
4. Predstavenie konkrétneho systému –príklad
5. Networking
6. Osobné konzultácie
Kto je váš lektor?
Marián Paták pôsobí ako prezident v Slovenskej Franchisingovej Asociácii, ktorá združuje franchisingové koncepty na Slovensku. Rozvinul vlastný koncept realitnej siete a vybudoval 35 realitných kancelárií.
Kedy?
14.02.2018, 9:00 - 13:00 hod.
Kde?
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava
Prihlasujte sa tu: http://bit.ly/2G1xB6i
Ukončenie registrácie: 13.02.2018 do 15:00 hod.
Networking – podpora sieťovania, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861
________________
PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:
- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;
Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Prečo iba Bratislavský kraj?
Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Účasť je bezplatná.
Úplné znenie výzvy a podmienok nájdete tu: http://bit.ly/2hiuTlP
Kontakt: rp@npc.sk
Source: www.facebook.com