С Димитър Войнов за Годишно данъчно приключване на 2017 г
Advisors Just In Time

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

lun. 11/12/2017 de 9h30 à 15h00/strike>

Enterprise Europe Network - Пловдив
ул. Самара 7, ет. 3
Plovdiv
Bulgaria
Промени в ЗКПО през 2017 г.
- подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март
- подаване на декларации по електронен път
- отразяване на коригиращи събития и счетоводни грешки
Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди:
- избор на облагане
- разходи, подлежащи на облагане
- данъчна основа
- документална обоснованост
- деклариране и внасяне
Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
Предстоящи промени в ЗКПО през 2018 г.
Ще бъдат разгледани промените в ЗКПО през 2018 г., в случай че те са приети към датата на провеждане на семинара.
1. Ранно записване и заплащане на такса до 05.12.2017 г. вкл. – 80 лв. (крайна цена)
2. Регулярно записване и заплащане на такса след 05.12.2017 г. до 10.12.2017 г. - 100 лв. (крайна цена)
Крайната цена е за един участник.
Таксата за участие включва:
- 6 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,
- предоставени учебни материали и средства за писане,
- 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода/сладки),
- безжичен интернет в залата,
- сертификат за участие.
Source: www.facebook.com