XIII Pomorski Przegląd Św. Andrzeja
Miasto i Gmina Debrzno

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 18/11/2017 11h00 au 19/11/2017 21h00/strike>

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
Poland
REGULAMIN PRZEGLĄDU
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
serdecznie zaprasza: solistów, zespoły folklorystyczne, biesiadne i kapele
podwórkowe do udziału w XIII Pomorskim Przeglądzie Zespołów
Folklorystycznych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja –
Debrzno 2017
pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
Pana Wojciecha Kallasa
Cele Przeglądu:
przegląd dorobku zespołów i solistów z zakresu polskiej kultury ludowej,
prezentacja folkloru regionalnego, etnicznego i środowiskowego,
umożliwienie zespołom i solistom wymiany doświadczeń na niwie muzyki,
integracja uczestników w niepowtarzalnym klimacie Przeglądu,
propagowanie polskiej kultury ludowej i kultury mniejszości narodowych wśród mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno,
promocja Miasta i Gminy Debrzno,
Założenia regulaminowe:
1. W przeglądzie mogą brać udział:
kapele ludowe (wykonanie instrumentalne lub wokalno-instrumentalne o tematyce ludowej)
kapele podwórkowe (wykonanie instrumentalne lub wokalno-instrumentalne
o tematyce biesiadnej bez elementów tematyki ludowej),
zespoły folklorystyczne (z towarzyszeniem instrumentów bez elementów tematyki biesiadnej)
chóry i zespoły występujące a'capella o tematyce ludowej,
soliści wykonujący pieśni, piosenki i przyśpiewki ludowe (z towarzyszeniem instrumentów, chórku lub a'capella bez elementów tematyki biesiadnej) - soliści wykonujący piosenki i przyśpiewki biesiadne (z towarzyszeniem instrumentów, chórku lub a'capella bez elementów tematyki ludowej) - zespoły biesiadne (z towarzyszeniem instrumentów bez elementów tematyki ludowej),
zespoły pieśni i tańca,
chóry i zespoły występujące a'capella o tematyce biesiadnej
2. Zespoły mogą liczyć maksymalnie do 40 osób. U zespołów ludowych mile widzialne stroje regionalne. Członkowie 1 zespołu lub część osób danego zespołu mogą utworzyć maksymalnie 1 kolejny zespół; wytypować dwóch solistów.
3. Czas trwania prezentacji:
zespoły, chóry i kapele – 2 utwory maksymalnie do 10 minut
1 utwór maksymalnie do 5 minut - solista
4. Podział wiekowy:
Organizatorzy nie przewidują przesłuchań konkursowych w kategorii dzieci i młodzież,
 zespoły lub kapele, w których występują wraz z dorosłymi dzieci lub młodzież traktowane są jako zespoły dorosłych
5. Kryteria ocen Jury konkursowego:
Organizator Przeglądu powoła Jury, które będzie czuwało nad prezentacjami konkursowymi uczestników. W skład Jury wejdą: muzyk, choreograf, etnolog i specjalista od kultury słowa.
dobór repertuaru, w przypadku zespołów, kapel i solistów ludowych musi nawiązywać do kultury ludowej i polskich tradycji,
wykonanie wokalne,
układ taneczny lub ruch sceniczny
stroje i wizerunek wokalisty lub zespołu ,
wykonanie instrumentalne zgodnie z konwencją ludową u kapel i zespołów ludowych, akompaniament lub jakość podkładów instrumentalnych,
przy większej ilości instrumentów ich dobór i współbrzmienie,
werdykt Jury jest niepodważalny,
za przekroczenie czasu prezentacji Jury karnie odejmuje punkty oraz ma prawo przerwać występ,
6. Nagrody:
 najważniejsza Nagrodą Przeglądu jest Grand Prix (Statuetka Św. Andrzeja)
i atrakcyjne nagrody rzeczowe,
Organizatorzy przewidują Grand Prix I i II dnia Przeglądu tylko i wyłącznie dla 1 wykonawcy (kapeli, zespołu, bądź solisty, który w danym dniu otrzyma najwyższą ilość punktów),
w każdej kategorii zostaną przyznane I, II i III miejsce, są to nagrody rzeczowe,
każdy zespół i solista biorący udział w naszym przeglądzie otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek,
w każdy dzień Przeglądu publiczność wybierze swoich faworytów, którzy otrzymają Nagrodę Publiczności
w każdy dzień Przeglądu swoje nagrody przyzna także Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno,
Założenia organizacyjne:
Podstawowym warunkiem do udziału w konkursie jest opłata akredytacyjna tj. 10 zł od osoby (opłata przeznaczona na bufet: napoje ciepłe i zimne oraz ciasto a także częściowe pokrycie kosztów organizacji Przeglądu ) - opłata obowiązkowa
Dodatkową opłatę stanowi koszt wyżywienia (obiad, kolacja) – 20 zł od osoby (opłata nieobowiązkowa)
Zespoły, które nie uiszczą opłaty akredytacyjnej nie wezmą udziału w Przeglądzie,
Zespoły, które nie uiszczą opłaty za wyżywienie nie będą mogły skorzystać z obiadu i kolacji,
Zespoły nocujące w Debrznie opłatę akredytacyjną wpłacają jednorazowo,
Zespoły nocujące w Debrznie opłatę za wyżywienie pokrywają za każdy dzień pobytu,
Zespoły, które nie będą spożywały kolacji wpłacają opłatę w wysokości 15 zł,
Organizator nie pokrywa kosztów noclegu oraz dojazdu,
Opłaty należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 31.10. 2017 roku na konto Organizatora: Bank Spółdzielczy oddział w Debrznie
90 9326 0006 0081 0726 2000 0010
W przelewie należy podać nazwę zespołu i liczbę osób lub imię i nazwisko solisty,
Karty zgłoszenia do udziału w Przeglądzie należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2017 roku na adres:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie
ul. Wojska Polskiego 2
77-310 Debrzno
Po tym terminie Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.
Organizatorzy proszą o dokładne ich wypełnienie, najlepiej drukowanymi literami. Dodatkowe informacje na temat przeglądu udzielane są także pod numerem telefonu: 59 83 35 165 w godz. 8.00 do 15.00
Parking dla pojazdów, którymi przyjadą wykonawcy znajduje się przed Urzędem Miasta i Gminy Debrzno oraz za budynkiem CKST Debrznie od strony ulicy Górnej.
13.Przegląd odbędzie się na dużej sali widowiskowej CKST w Debrznie w dniach 18-19.11.2017 r.
Source: www.facebook.com