ปิดรับสมัคร - เกษตรเมืองเชิงนิเวศ ตอน เปิดโลกจุลินทรีย์
iGreenTh

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

sam. 14/10/2017 de 9h00 à 16h00/strike>

บ้านเจ้าชายผัก สตรีวิทยา2ซอย3
97/711ถ.สตรีวิทยา2ซอย3ลาดพร้าว71กทม.
10230 Bangkok
Thailand
ที่มา หลักการ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ของปัจจัยการผลิตในการเกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เช่น น้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์ต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ห้ามพลาด!
รายละเอียด
<แนวคิด>
การเริ่มต้นเกษตรในเมือง เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคม และสุขภาวะ อย่างง่ายๆ ด้วยการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แห่งชีวิต ของบ้าน สวน และครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
<ปฏิบัติ>
ฝึกฝนการฟื้นฟูดิน และทำงานร่วมกันกับธรรมชาติ ในบ้าน สวน และครัวด้วยเทคนิคจุลินทรีย์
https://www.facebook.com/prince.cityfarm/posts/10214397041506649
Source: www.facebook.com