ฅนบ้าบุก "Everest Base Camp" Nepal 2018
TrekMania Thailand : ฅนบ้าเดินป่า

Du 04/04/2018 02h00 au 18/04/2018 00h00

ฅนบ้าบุก "Everest Base Camp" Nepal
---
ค่าใช่จ่ายท่านละ 35,900 - บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
พิเศษสำหรับสมาชิกที่เคยไปกับเพจ หรือจองก่อนสิ้นเดือนตุลาคมลดไปท่านละ 1,000 บาท
---
สายการบิน Thaiairways
เดินทางวันที่
TG319 : BKK to KTM 10.30 - 12.25
TG320 : KTM to BKK 13.30 - 18.30
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินที่บิน Nepal airline
เดินทางวันที่
RA402 : BKK to KTM 17.20 - 19.15
RA401 : KTM to BKK 11.30 - 15.45
ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W
เนปาลแอร์ไลน์ บินจันทร์ - พุธ - ศุกร์
---
D1 :04.04.18 : BKK-KATH (Nepal airline or Thaiairways)
D2 :05.04.18 : Fly KATH - Lukla(2800m.) and Trek Namche Bazaar(3440m.) 8h.
D3 :06.04.18 : Namche Bazaar(3440m.) for acclimatization
D4 :07.04.18 : Namche Bazaar(3440m.) - Tengboche(3870m.) 4h.
D5 :08.04.18 :Tengboche(3870m.) - Dingboche(4410m.) 3.30h.
D6 :09.04.18 : Rest day in Dinboche, hike to Nagar Tshang Ri - Dingboche 4410m
D7 :10.04.18 : Dingboche(4410m.) - Kongma la(5535m.) - Lobuche(4950m.) 9h.
D8 :11.04.18 : Lobuche(4920m.) - Gorakshep(5180m.) 2.30h. *Kala Pattar(5545m.)
D9 :12.04.18 : Gorakshep(5180m.) and trek continue to Everest Base camp (5364m)- Gorakshep (5180m)
D10 :13.04.18 : Gorakshep(5180m.) - Early morning Hike to kalapatthar (5545m) and back to Pheruche (4200m) 7h.
D11 :14.04.18 : Pheruche (4200m) - Namche Bazaar (3440m)
D12 :15.04.18 Namche Bazaar (3440m) - Lukla(2800m.)
D13 :16.04.18 Fly Lukla(2800m.)- KATH
D14 :17.04.18 Kathmandu Free day
D15 :18.04.18 KATH-BKK (Nepal airline or Thaiairways)
---
ค่าใช้จ่ายนี้รวม :
• ค่าที่พักในทาเมล 2-3 คืน
• ค่าที่พักตลอดการ Trekking
• ค่าเครื่องบินไป-กลับ กาฐมาณฑุ - ลุกลา
• ค่าจ้างลูกหาบเป็นเวลา 14 วัน (สมาชิก 2-3 คนต่อลูกหาบ 1 คน) ลูกหาบหนึ่งคนรับสัมภาระได้ไม่เกิน 20 Kg
• ค่าจ้างไกด์เดินเขาชาวเนปาลี 1 คน เป็นเวลา 14 วัน
• ค่าทำ Permit & TIMS CARD
โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย :
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ - กาฐมาณฑุ
• ค่าอาหารตลอดการเดินทาง
• ค่ารถนอกเหนือจากโปรแกรม
• ค่าประกันภัยการเดินทาง
• ค่าวีซ่า Nepal 30 วัน
• ค่าทิปไกด์และลูกหาบ
---
เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง :
- จองทริปโดยการโอนมัดจำ ท่านละ 5,500 บาท
- จ่ายค่าเงินงวดมัดจำงวดที่สอง - บาท
- ชำระส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง - บาท
- หากยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
---
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี : สุข แก้ววงษา
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์
เลขที่บัญชี : 018-3-82650-6
ชื่อบัญชี : แดง แตงสุวรรณ
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพานิช สาขา โฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์
เลขที่บัญชี : 407-4-39835-8
ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
inbox: https://web.facebook.com/konbadearnpa/messages/
พร้อมเขียนชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ โปรแกรมที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น**
---
เงื่อนไขการเดินทาง :
1. ขอสงวนสิทธิ์เดินทาง จำนวน 8 ท่านขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะได้ราคานี้ แต่ถ้าตำกว่าอาจจ่ายเพิ่ม 3,000-4,000 บาท
2. แต่ละท่านควรมีประกันแบบครอบคลุม
3. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางเพจจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมทริปเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของทางเพจ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
5. ทางเพจทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของการเดินทางส่วนตัวของท่านมายังสถานที่นัดหมาย ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของทางเพจ
---
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินมัดจำ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนมัดจำ เว้นแต่หาผู้ร่วมทริปท่านอื่นมาแทนได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัน : จันทร์ - อาทิตย์
เวลา : 24 ชั่วโมง
โทร : 094-294-5644
Line ID : irindec
E-Mail : irindecem@gmail.com
inbox : https://web.facebook.com/Irindecember16
---
ประสบการณ์ผู้นำทริป
- K2 Base Camp in Pakistan Y2014
- Fansipan trekking in Vietnam Y2014
- Kinabalu trekking in MalaysiaY2015
- Annapurna base camp in Naple Y2016
- Gunung Kerinci trekking in indonesia Y2017
- Annapurna base camp + Poon hill in Naple Y2017
- Mt.Rinjani Summit in indonesia Y2017
Thank Picture
Credit : http://www.nepaleveresttreks.com/
Source: www.facebook.com