เขาสก เขาสามเกลอ เขื่อนเชี่ยวหลาน #6,500.-/ท่าน
N JOY SMILE

Du 06/10/2017 18h00 au 08/10/2017 21h00

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

N JOY SMILE
นวลจันทร์ 24
10230 Bangkok
Thailand
เดินทาง: 06-08 ตุลาคม 2560
ราคาเพียง 6,500 บาท/ท่าน
>>พักแพภูผาวารี (ห้องแอร์) นอนหลังละ 2-3 ท่าน
(นอน 4 ท่าน/หลัง ลดราคาท่านละ 500.-)
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 1 คืน (พักแพ พักหลังละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
---
รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ–สุราษฎร์ธานี
19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สุราษฎร์ธานี

วันสอง เขื่อนเชี่ยวหลาน-เขาสามเกลอ [กุ้ยหลินเมืองไทย]-ที่พักแพ.............

05.00 น. เดินทางถึง จ.สุราษฎร์ธานี แวะให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชประภา ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าของสันเขื่อน แสงแดดอ่อนๆ กับหมอกจางๆ สวยงามจับใจ อิสระเก็บภาพความประทับใจกันตามอัธยาศัย

07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไป ชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม จากนั้นเดินทางไปยัง แพนางไพร ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดง และปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ แพ............. แพหลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารของแพ หลังอาหาร อิสระพักผ่อน เล่นน้ำ พายเรือแคนนู ตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารของแพที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ดื่มดำกับบรรยากาศยามค่ำคืน กับที่พักที่ลอยบนผืนน้ำ ท่ามกลางเสียงขับกล่อมจากธรรมชาติ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนแมนติก สุดแสนประทับใจ

วันที่สาม นั่งเรือชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นเหนือผืนน้ำ - สวนโมก - พระธาตุไชยา-กรุงเทพฯ
06.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพประทับใจอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอสัตว์ป่า ออกมาหากินยามเช้า ตามเกาะต่างๆ เช่น ชะนี, กระต่ายป่า, นกเงือก เป็นต้น

07.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหาร อิสระพักผ่อน เก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกันอีกรอบ ก่อน Check out อำลาธรรมชาติที่สวยงาม นั่งเรือกลับขึ้นฝั่ง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านแวะซื้อของฝาก ขึ้นชื่อของ จ.สุราษฎร์ธานี อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา, อินทผาลัมอบแห้ง เป็นต้น บริเวณ หน้า สวนโมก สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ร่มรื่นเงียบสงบ จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุไชยา เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านของฝากระหว่างเดินทาง

22.30 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Source: www.facebook.com