ภูลมโล ภูทับเบิก 2561#4,500.-
N JOY SMILE

Du 12/01/2018 22h00 au 14/01/2018 02h00

Fuseau horaire : Bangkok (GMT+07:00)

N JOY SMILE
นวลจันทร์ 24
10230 Bangkok
Thailand
เดินทาง :
12-14 มกราคม 2561
19-21 มกราคม 2561
26-28 มกราคม 2561
02-04 กุมภาพันธ์ 2561
09-11 กุมภาพันธ์ 2561
16-18 กุมภาพันธ์ 2561
---
ค่าใช้จ่ายเพียง 4,500บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 5 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
---
รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ–จ.เพชรบูรณ์
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่สอง ภูทับเบิก-บ้านร่องกล้า อช.ภูหินร่องกล้า-ภูลมโล-ลานหินปุ่ม-ผาชูธง
05.30 น. เดินทางถึง “ภูทับเบิก” หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับ แปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวภูทับเบิก ที่มีความสูง "1,768 เมตร จากระดับน้ำทะเล” สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ใน Unseen Natures and Wonders ให้เวลาเก็บภาพกันพอสมควร

07.00 น. บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารบนภูทับเบิก หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ "บ้านร่องกล้า"

08.30 น. เดินทางถึง บ้านร่องกล้า อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินทางถึง บ้านร่องกล้า เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เพื่อเดินทางไปชม ดอกพญาเสือคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล อิสระเก็บภาพประทับใจกับ ภูเขาสีชมพู สีของต้น พญาเสือโคร่ง นับแสนต้นที่แข่งกันเบ่งบานอวดสีสัน รับกับอากาศที่หนาวเย็น

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดินเท้าไปยัง ผาชูธง ลานหินปุ่ม ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม และบนเส้นทางยังจะได้พบกับความเขียวชอุ่มของ มอสที่เขียวสดขึ้นตัดกับแนวพื้นหิน

16.30 น. นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ นิยมซิตี้ฮิลด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระเรียบร้อย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระพักผ่อน ท่ามกลางอากาศเย็น และธรรมขาติที่เงียบ สงบ ให้ท่านสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่

วันที่สาม PINO LATTE-พระธาตุผาแก้ว-พระธาตุกาญจนา-พระตำหนักเขาค้อ-ไร่กำนัลจุล–กรุงเทพฯ

07.00 น. ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอก และลมหนาว บริการอาหารเช้า (4) ข้าวต้ม ขนมปัง กาแฟ/โอวัลติน หลังอาหารเก็บสัมภาระ check out นำท่านเดินทางไปนั่งจิบกาแฟชมวิว พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศ กันที่ PINO LATTE ร้านกาแฟเปิดใหม่สุดชิค บนยอดเขาสูง วิวกว้างไกลสุดสายตา มาที่เดียว ได้ทั้งกาแฟอร่อย ได้บรรยากาศสุดโรแมนติก ได้ชมวิวสวยสุดๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม วัดพระธาตุผาแก้ว หรือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมชมความงามบริเวณโดยรอบ

10.30 น. นำท่านเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก บนเขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชมวิวมุมกว้าง ณ จุดชมวิวเขาค้อ

11.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ พระตำหนักเขาค้อ บนยอด เขาย่า อันงดงามดารดาษไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และเป็นจุดสูงสุดของเขาค้ออีกด้วย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของที่ระลึกได้ที่ ไร่กำนันจุล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.30 น. เดินทาง ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
---
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
Source: www.facebook.com