Requirement Analysis, Design and Management
IMC Institute

Évènement indisponible.

Selon le cas, de nouvelles dates appraîtront bientôt ou l'activité proposée sera définitivement supprimée.

Du 19/07/2017 09h00 au 20/07/2017 16h00/strike>

IMC Institute
141/7 Skulthai Surawong Tower 8th FL,Surawong Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand Tel. 02-233-4732
10500 Bangkok
Thailand
ความต้องการในการพัฒนาระบบงานนั้นมาจากบุคคลภายในองค์กรทุกระดับชั้น ที่มาของความต้องการนั้นหลากหลาย ทั้งในด้านมิติ จำนวน การนำไปใช้งาน เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วต้องมาทำการวิเคราะห์ ออกแบบ และต้องมีการจัดการ การจัดลำดับความสำคัญที่ดีพอ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นผู้เข้าไปเก็บรวบรวมต้องมีความรู้ความสามารถในการเปลี่ยนความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ ออกมาเป็นรูปแบบที่ทั้งผู้ให้ความต้องการและผู้ที่จะพัฒนาความต้องการนี้เข้าใจภาพเดียวกัน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะขั้นพื้นฐานในการเตรียมตัวสำหรับการเข้าไปเก็บรวมความต้องการที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นนักวิเคราะห์ระบบ และผู้ที่จะเป็นผู้ให้ความต้องการสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแต่ละบทบาทนั้นจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
Source: www.facebook.com